Çerez Örnek

Ana bilim dalında yapılmış olan tezler ve mezunlarımız (uzmanlık/doktora)

Yılı Hazırlayan Danışman Tezin adı
1968 Mehmet Tokgöz Muhiddin Erel İzmir Pamuk Endüstrisinde Bisinozis Prevalansı ve Toz Seviyeleri
1968 Nermin Arpacıoğlu   Türkiye ve Diğer Memleketlerde "Ana Ölümleri" Sebepleri, Oranları ve Önlenmesi
1979 M.Nuri Sarmaşık Mehmet Tokgöz İzmir Havasının Kirliliği ile İlgili Bir Araştırma
1980 Şefik Mas   Gürültünün İnsan Sağlığına Etkisi
1981 Şenay Sayman    
1981 Şakir Ay   Sosyalizasyonda Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri "Torbalı Örneği"
1981 Erdal Beşer   Sosyalizasyonun Kentsel Modelinde (Aile fişlerinin hazırlanması, kayıt sistemi ve örgütlenme) Karşılaşılan Güçlüklerle, Yeni Modelin Önerilmesi
1981 Mehmet Keskin   Halk Sağlığı Açısından Kurşun ve Mesleki Etkilenmedeki Önemi
1982 Zeliha Tosun    
1982 Akın Tarımcı    
1982 İsmail Hakkı Timur   Bornova Merkez Sağlık Ocağı Kent Merkezinde 1981 Yılında 0-6 Yaş Grubundaki Çocuklarda Evlerinde Verilen Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Bir Yıllık Değerlendirilmesi ve Bu Hizmetin Kabul Edilebilirliğinin Saptanması
1982 Kudret Güven   Endüstride Trikloretilen Entoksikasyonu ve Psikomotor Yetenek Üzerine Etkisi
1982 Ali Osman Karababa   Ergene Sağlık Ocağı Ergene Mahallesinde Yaşayanların İyileştirici Sağlık Hizmetlerinden Yararlandıkları Sağlık Kuruluşlarının ve Bu Kuruluşları Seçmelerini Etkileyen Etmenlerin Saptanması
1982 İsmail Sancak   İzmir İli 2 Nolu AÇS Merkezi ile Bornova Merkez Sağlık Ocağı 1981 Yılı Çalışmalarının Değerlendirmesi
1982 Lütfiye Emiral   Osmangazi Sağlık Ocağı Bölgesindeki Ailelerin Sosyo Ekonomik ve Kültürel Düzeyleri ile Sağlık Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları
1984 Feride B. Sabah (Aksu)   Kızılay Sağlık Ocağı 1982 Yılı Hizmet Göstergelerinin ve Halkın Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi
1992 Aliye Mandıracıoğlu Prof.Dr. Fethi Doğan Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 65 Yaş ve Üzeri Populasyonun Medikososyal Sorunlarının Değerlendirilmesi
1992 Nesrin Kocabıyık Prof.Dr. Fethi Doğan İzmir'de Yoğun Trafik Kavşaklarındaki Polis Memurlarında Kurşuna Maruziyet
1995 Erhan Eser Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu Diabetes Mellitus ve Topluma Getirdiği Ekonomik Yük: (Bir üniversite hastanesinde, temel yatış nedeni Diabetes Mellitus olan yatışların yol açtığı sağlık harcamaları ve maliyetler; Yarı kentsel bir bölgede temel nedeni Diabetes Mellitus olan ölümlerin neden olduğu yaşam yılı kayıpları)
1997 Meral Türk Prof.Dr. Fethi Doğan Bir Örgütsel Stres Ölçeğinin (VOS-D) Türkiye'ye Uyarlanması "Seri Üretim, Sürekli Üretim Teknolojileri ile Hizmet Sektöründe Uygulanması
1997 Meltem Çiçeklioğlu Prof.Dr. Ali Osman Karababa Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin Değerlendirilmesinde Bir Yaklaşım Girişimi: Akçay Sağlık Ocağı'nda 0-5 Yaş Grubu Çocuklara Sunulan Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin Değerlendirilmesi
1998 Asuman Filiz Güzelant Prof.Dr. Ali Osman Karababa Türk Tıp Dergilerinin ve Bu Dergilerde Yer Alan Araştırmaların Özellikleri, Araştırma Özetlerinin Sunum Niteliği: Türk Tıp Dergilerinin 1996 Yılında Yayınlanan Son Sayılarından Bir Kesit
1999 Hatice Şahin Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Sağlık Ocaklarında Çalışan Pratisyen Hekimlerin "Gerçek reçeteleme" ve "Olguya uygun reçeteleme" Davranışlarının Değerlendirilmesi
2000 Mestan Emek Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu Kentsel Bir Sağlık Ocağında Birim Hizmet Maliyetlerinin Hesaplanması Kızılay Sağlık Ocağı 1998 Yılı Toplam ve Birim Maliyetleri
2000 Emel Lüleci Prof.Dr. Fethi Doğan İzmir'in Bornova İlçe Merkezinde Gürültü Düzeyleri Belirlenerek Gürültü Haritasının Oluşturulması
2000 Gül Kitapçıoğlu Doç.Dr. Aliye Mandıracıoğlu Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Görev Yapan Ebelerin İş Güçlüğü Faktörlerinin Belirlenmesi ve İş Doyumu, Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi
2004

Raika Durusoy

Prof.Dr. Ali Osman Karababa İzmir İlinde Serolojik Olarak Tanısı Konabilen Bazı Bulaşıcı Hastalıklarda Laboratuvar Tanılarının Sürveyansa Katkısı
2005 Nermin Erol Yrd.Doç.Dr. Meral Türk Aydın Merkez 2 No.lu Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki Evli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu Prevalansı ve Bunu Etkileyen Etmenler
2005 Hür Hassoy Yrd.Doç.Dr. Meltem Çiçeklioğlu Gülyaka Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 Yaş Çocukların Sağlık Hizmeti Kullanımları, Sürekli Hizmet Kaynakları ve Etkileyen Faktörler
2005 Işıl Ergin Yrd.Doç.Dr. Meral Türk Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesinde 20-64 Yaş Kadınlarda Obezite Sıklığı ve Etkileyen Sosyal Etmenler
2007 Eşe Esen Özakbaş Yrd.Doç.Dr. Şafak Taner Gürsoy Gürpınar Mahallesi’nde, 15-19 yaş kadınlara, kadın ve erkek genital sistem anatomi - fizyolojisi ve aile planlaması yöntemleri konusunda verilen akran eğitiminin değerlendirilmesi ve bunu etkileyen etmenler
2007 Banu Döner Yrd.Doç.Dr. Zeliha Öcek CAMBERWELL Assessment of Need for the Elderly (CANE) ölçeğinin Türkçe’ye ve Türkiye’ye Uyarlanması, Kızılay Sağlık Ocağı Bölgesi’nde Yaşayan 65 yaş ve Üzeri Kişilerin Gereksinimlerinin CANE Ölçeği İle Belirlenmesi
2011 Selcen Sakaoğlu Manavgat Prof.Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kişisel Dozimetre Taşıyan Çalışanların Mesleksel İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısı ve İlişkili Etmenler
2014 Murat Aysin Prof. Dr. Ali Osman Karababa

Çocukluk çağı lösemileri ile elektromanyetik alan arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

2016 Umut Otlu Prof. Dr. Meral Türk, Prof. Dr. Şafak Taner İzmir'deki hastanelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin değerlendirilmesi
2016 Caner Baysan Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu

İzmir Bornova Belediyesi Kapsamında Evde Bakım Hizmeti Alan 65 Yaş Üstü Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Yükü Durumu Ve İlişkili Faktörler

2016 Ayşe Nur Usturalı Mut Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Prof. Dr. Zeliha Öcek Aile hekimlerinin bir üniversite hastanesi astım polikliniğinden hizmet alan çocukların sağlık hizmetlerinin eşgüdümünü sağlayabilme düzeyi
2016 Hilal Adıgüzel Doç. Dr. Işıl Ergin

Bayraklı İlçesi ortaokul 7. sınıf öğrencilerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve çok boyutlu yoksunlukla ilişkisinin belirlenmesi

2017 Funda Kaya Prof. Dr. Ali Osman Karababa İzmir İli Merkez İlçelerde Su Yolu İle Bulaşan Bildirimi Zorunlu Hastalıkların Coğrafi Bilgi Sistemi İle Mekânsal Analizi ve Yoğunlaştığı Riskli Bölgelerin Belirlenmesi, 2011-2015
2017 İlker Adıgüzel Doç. Dr. İsabel Raika Durusoy Onmuş

Küresel fiziksel aktivite anketinin (GPAQ) Türkçeye uyarlanması, güvenilirlik ve geçerliliğinin Bornova Belediyesi çalışanlarında değerlendirilmesi

2017 Mümine Yüksel Prof. Dr. Meral Türk, Prof. Dr. Şafak Taner İzmir' de kardiyoloji anjiyografi laboratuvarlarında çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile iyonlaştırıcı radyasyonun olası sağlık etkileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
2018 Gülhan Uncu Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu İzmir ili Karşıyaka ilçesi sınıf öğretmenlerinde siberkondri düzeyi ve ilişkili faktörler
2018 Bükre Çıkman Doç. Dr. Hür Hassoy İzmir ili Gaziemir ilçesinde öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin internet ve akıllı telefon bağımlılık düzeyleri ve ilişkili faktörler
2019 Zeynep Sedef Varol Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu

Postpartum dönemdeki kadınların aile planlaması tutum ölçeğinin geliştirilmesi

2019 Elif Aylin Yüce Yörük Prof. Dr. Meral Türk Bir üniversite hastanesi yoğun bakım hemşirelerinde duygusal emek ve örgütsel stres ile ilişkili faktörler
2019 Ceren Varer Akpınar Doç. Dr. Işıl Ergin

Konak İlçesi'nde kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan diş hekimlerinde kas iskelet sistemi yakınmaları ile hızlı maruziyet değerlendirme (HMD) sonuçlarının ilişkisi

2020 Aslı Ata Teneler Doç. Dr. Hür Hassoy İzmir Yaylaköy, Ovacık ve Küçükkaya mahallelerinde yaşayanların uyku kalitesinin belirlenmesi ve çevresel gürültü ile ilişkisinin değerlendirilmesi
2021 Atalay Aktuna Doç. Dr. Hür Hassoy

Bornova Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti verilen yaşlılarda kırılganlık ve ilişkili etmenler

2021 Abdullah Dirim Prof. Dr. Meral Türk Bir İş Yerinde Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Ve İlişkili Faktörler
2021

Ceyda Geçim

Doç. Dr. Işıl Ergin Bornova Koşukavak ASM'de 40-69 yaş arası kadınların birinci basamakta yürütülen meme kanseri tarama programına katım durumlarıve ilişkili etmenler
2021 Burcu Demir Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesı öğrencilerinin COVID-19 pandemisine yönelik anksiyetelerinin yaşlılara yönelik tutumlarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi
2021 Sera Şimşek

Prof. Dr. Meral Türk, Prof. Dr. Zeliha Öcek

İzmir/Basmane merkezinde bulunan hanelerde su, sanitasyon ve hijyen belirleyicileri
 
2021 Emine Bilge Karakaş Erten Prof. Dr. İsabel Raika Durusoy Onmuş İzmir İli Merkez İlçelerindeki özel polikliniklerde çalışan diş hekimlerinin pandemi döneminde algılanan stres düzeyleri ve ilişkili etmenler
2022 Kevser Durgun Doç. Dr. Hür Hassoy COVID-19 pandemisi döneminde bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumları ve ilişkili faktörler
2022 Perihan Koçak Kavruk Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu İzmir'de üç kamu hastanesinde pediatri asistanı hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusundaki görüşleri ve ilişkili faktörler
2022 Tuğrul Balatacı Prof. Dr. İsabel Raika Durusoy Onmuş Konak 2 No'lu Kahramanlar Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran 18 yaş ve üstü bireylerde depresif belirti, intihar düşüncesi sıklığı ve ilişkili etmenler

 

Doktora Tezleri

Yılı Hazırlayan Danışman Tezin adı
1977 Fethi Doğan Prof.Dr. Fikret Gökay İzmir-Tire Bölgesinde Endemik Guatr Epidemiyolojisi ve Etyolojik Faktör Araştırması
1995 Adem Kızılkaya Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu İzmir Kenti Hava Kirliliği Araştırması
1995 Sencer Ozan Toker Prof.Dr. Fethi Doğan 14-19 Yaş Grubundaki Lise Öğrencilerinin AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi 
1996

Nadi Bakırcı

Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu Pamuk Tozuna Maruz Kalan İşçilerde Bisinozis Prevalansı, Etiyolojisi ve Predispozan Faktörlerin Belirlenmesi
1998 Vildan Mevsim Doç.Dr. Ali Osman Karababa Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesi'nde 0-4 Yaş Grubu Çocuklarda Pasif İçicilik
1998 Kevser Vatansever Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu Özkanlar Sağlık Ocağı Bölgesinde 20 yaş Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansı ve Risk Faktörleri
1998 Osman Bölükbaş Doç.Dr. Ali Osman Karababa Ege Bölgesi'nde Yetiştirilen Elma Örneklerinde Pestisid Kalıntılarının Nicel Tayini
1999 Sultan Yalçın Eser Prof.Dr. Fethi Doğan Tütün Üreticisi Çiftçilerde Akciğer Kanseri Nedenselliği
1999 Didem Geziner Prof.Dr. Fethi Doğan Dişhekimlerinin Civanın Sağlığa ve Çevreye Verdiği Zararları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Civa Hijyenine Uyum Düzeylerinin Araştırılması
1999 Şafak Taner Gürsoy Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu İzmir'de Bulunan Diyaliz Merkezlerinin Kalite Değerlendirilmesi
1999 İbrahim Kocaoğlu Prof.Dr. Fethi Doğan Kuşadası'nda Sunulan Turizmde Sağlık Hizmetleri ve Sorunları
2000 Zeliha Aslı Uğur Doç.Dr. Ali Osman Karababa Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastaların Dental Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
2000 Özlen Turgul Prof.Dr. Fethi Doğan Çok Boyutlu Sağlık Anketi-ÇSA'nın (MHQ) Türkiye'ye Uyarlanması, Bu Ankete Dayalı Çalışmanın Menderes İlçesinde Uygulanması

2000

Aşkın Demirci Prof.Dr. Fethi Doğan Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tarişbank Çalışanlarına ve Ailelerinde Serolojik Tanımlama Yapılmadan 0-1 ve 6. Aylarda Toplam Üç Doz Olarak Uygulanan Hepatit B Aşılamasının Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2000 H.İbrahim Durak Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi'nde Mesleksel Beceri Eğitimi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1997-1999 Yılları Arasında Birinci Sınıf Öğrencilerin Verilen Modüler Beceri Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi
2000 Ayşe Hilal Batı Doç.Dr. Ali Osman Karababa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinde Sağlık ve Uyum Düzeyi Değerlendirilmesi
2001 Özlem Sürel Karabilgin Doç.Dr. Aliye Mandıracıoğlu Balatçık Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Prevalansı ve WHOQOL-Bref Ölçeği ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
2002 Bayram Yıldız Doç.Dr. Aliye Mandıracıoğlu İzmir Menemen'de 35-64 Yaş Grubunun Koroner Kalp Hastalıkları Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
2002 Mustafa Hakan Uysal Prof.Dr. Fethi Doğan Turistik Otel Çalışanlarının İş Doyumları ve Sağlık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
2003 Murat Ersel Doç.Dr. Aliye Mandıracıoğlu İki Oluklu Mukavva Fabrikasında Çalışan İşçilerin İş Doyumları ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
2003 Deniz Büyükbozkırlı Prof.Dr. Ali Osman Karababa Bornova İlçe Merkezinde 45-59 Yaş Grubunda Yer Alan Kadınların Hormon Replasman Tedavisi İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
2003 S. Ayhan Çalışkan Doç.Dr. Aliye Mandıracıoğlu Pratisyen Hekimin Bilmesi ve Yapabilmesi Gereken Laboratuvar Becerilerinin Belirlenmesi
2005 H. Aslı Davas Aksan Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelere Yönelik İş Kazası Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi ve İzlenmesi
2007 Çağlayan Üçpınar Prof.Dr. Ali Osman Karababa Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir temsilciliğine Başvuran “İnsan Eliyle Oluşturulan Travma” Mağdurlarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
2008 Hilal Tıpırdamaz Sipahi Prof.Dr. Ali Osman Karababa İzmir İli Bornova İlçesinde İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinde Akran Zorbalığı, Etkileyen ve Eşlik Eden Faktörler
2008 Ayşe Güler Prof.Dr. Feride Saçaklıoğlu Ege Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinde Tütün, Alkol, Madde Kullanımı ve Sosyoekonomik Düzeyin Etkisi
2008 Sema Özgür Sakarya Prof.Dr. Aliye Mandıracıoğlu İzmir İli Tüberküloz Hastalarının Verem Savaş Dispanserlerinde Kayıtlılık Oranları ve Etkileyen Etmenler
2008 Aylin Sena Beliner Prof.Dr. Aliye Mandıracıoğlu Birinci Basamakta Ev Ziyareti İle Yaşlıların Düzenli İzleminin Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
2010 Gülengül S. Mermer Doç.Dr. Meral Türk Soyer Kemalpaşa’da 50-60 Yaş Arası Kadınlarda Meme Kanseri ve Mamografi Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi
2010 Aysun Çelebioğlu Doç.Dr. Meltem Çiçeklioğlu Ödemiş İlçe Merkezindeki Yaşlıların Sağlık Hizmeti Kullanım Düzeylerinin “Andersen’in Sağlık Hizmet Kullanımı Davranış Modeli” Çerçevesinde Değerlendirilmesi
2010 Saliha Altıparmak Yrd.Doç.Dr. Şafak Taner İzmir/Bornova İlköğretim İkinci Kademe Devlet Okullarında Eğitim Gören Ergenlerde Yaşam Kalitesi
2010 Semra Çelikli Prof.Dr. Ali Osman Karababa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Yönetimi Ekibine Olağandışı Durumlara Hazırlıklı Olma Konusunda Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi ve Uygulamanın Sınaması

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ